மலேசிய மண்ணின் தமிழ் மொழி கல்வி மீட்சி மாநாடு 2017

*மலேசிய தமிழர்களின் தாய் மொழி கல்வி காக்க கவனயீர்ப்பு பேரணி 2017* நாள் : 10/12/2017 நேரம் : 1.30 பிற்பகல் இடம் : பிரிக்பில் மையப்பகுதி வளாகம் தொடர்ந்து... *மலேசிய மண்ணின் தமிழ் மொழி கல்வி மீட்சி மாநாடு 2017*…

MXM MEDISAVERS

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766400383650626&set=ms.c.eJxNlNkNxDAIBTtacR~%3B9N7YCbJPfEfMMOA66mQASAKMT4g8HYFoGh8cCNgUVvQAG6Ad0BtED0RmRB0BGK2YLWmF~_QEtJoAWjbIaOshkyymZIKw4XREzFywjsiuAFHaqrQCvoC0aRBaPcjYFxVRh8QFdYPEAdyrpglDet4VS84dSmIhZ0qL8MmeEkF7SCtqCVnVa8lZ1WfJQ3LffdGumCzsjXKc~_xmgtGmWM5I3vJ7rygMkTgAM9eoQpeEPXRCZ1pG1RGnGk5fYZLtAWdEfcUJ~_qMVbBvLlUOsLSq4HNRqMTuAOEGB6AisBDGBeBZFYlxARmbq~%3BEBYs4FMnFBZZhuBTlA8tlpg1HoAosBtqAzjB~%3BwzmBYMIovGEUOYK8Ko~%3BAFVXH3UcAq1AgXjBILRrmts3Ir8jK4O83kB7pTuzstUKFMtw~_q9~_L1m1gALAwWD~%3BTGnO~_xpNkVTg~%3BEVOSCCbUFo~%3BAD3ZjLbYygLpuRF0BX3J2SiLJ5EJ5T0IWARTUuUKjhEvUoyPWyPfm87AalpOUD6ID1GS0YhRe0cv5jCFkXhQyEf1peKGY~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater