CINEMA FOR CHARITY

29-3-17 2:34:50 PM: ‪+60 12‑626 1489‬: பேரன்புமிக்க அன்பர்களே வணக்கம். கடந்த 8 வருடங்களாக சுய நினைவு இல்லாமல் இருக்கும் என் மகளின் மருத்துவத்திற்காக எனக்கு RM70000 தேவைப்படுகிறது. அதற்காகச் 'சாதுரியன் ' எனும் திரைப்படம் ஒன்றை திரையிட உள்ளேன்.…

PERSATUAN KEBAJIKAN SOSIAL RATNAS SELANGOR

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1752010411756290&set=ms.c.eJxF09kNxDAIBNCOVtwM~%3BTe2wsTm94kB7DicLiQGcgIY9uMBzgaxHGBAGxK8wOluhgvKDU50gaQjCPmA4ZwebPHAYCJgXXBCGWhhIvmADvjdg7OmBxamhy9M5O2RmEh9QJCuEHtgfKDoAXWk~%3BNuDSnt1pdAL0hdUad9iBPWu4Hv8hq6A1AWpqcDCqVBf6D2cXg~%3BBRLYHJvLdKfV3M9H35Rq6ovj7thSzur7VQ82piJQuzBR9U6KndEUs9GJJr4fkieT2yIncPSy5K1xioSu4dKGbIugBTWR70ETuWczOc0DdWzc9d~_p~_79TorC4eCx0peWPprO5FCxPJhYncsToPpubBcGX2S5UQxAeR7lRSuBVhfeuhfsYyKHpTU51NB5yZSHyBMyNKHmAitTCR~_EBDG5R4oXtU4IF0j1BfmMhMSQWzMwe~_TQ9wQl3oA~_8rhEJuhSH7z3WeirCo4iwJlQeAeUnVgrN4RVwI6gqdBzPgLEFkC6dp8gWvieCCDMQFBzqSphfSu8LkLuauB~_xOMWiPZfBC94DdppbnLM61MJFYOBHXB3kiQgsTuadlO6d1sQXOUi7~_AwrRI7I~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater Continue reading "PERSATUAN KEBAJIKAN SOSIAL RATNAS SELANGOR"