சிவாயநம என்போம்

#சிவாயநம என்போம். ஒருமுறை நாரதர் பிரம்மாவிடம் சென்றார். “”தந்தையே! சிவநாமங்களில் உயர்ந்தது “சிவாயநம’ என்கிறார்கள். இதன் பொருளை எனக்கு எடுத்துரையுங்கள்,” என்றார். பிரம்மா அவரிடம்,””மகனே! அதோ! அந்த மலத்தில் அமர்ந்துள்ள பூச்சியிடம் போய் அதைக்கேள்,” என்றார். நாரதரும் அப்படியே கேட்டார். இதைக் கேட்டதோ…

சனாதன தர்மம் – உள்ளது உள்ளபடி

https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1886475468309783 சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் *சனாதன தர்மம் - உள்ளது உள்ளபடி... பாகம் 19* *"வேத கால வாழ்வியல் தர்மம்" - பாடம் 4* பொதுவாக ஆரியர்களின் பண்டையகால வாழ்க்கை முறையை சற்று உன்னிப்பாக கவனித்தால், அவர்கள் நிரந்தரமாக ஒரே இடத்தில்…
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780660945557903&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://en.wikipedia.org/wiki/Harishchandragad https://www.flickr.com/photos/140741857@N06/34854858821/in/dateposted/

RELIGIOUS – KAVADI

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766401193650545&set=ms.c.eJxNlNkNxDAIBTtacR~%3B9N7YCbJPfEfMMOA66mQASAKMT4g8HYFoGh8cCNgUVvQAG6Ad0BtED0RmRB0BGK2YLWmF~_QEtJoAWjbIaOshkyymZIKw4XREzFywjsiuAFHaqrQCvoC0aRBaPcjYFxVRh8QFdYPEAdyrpglDet4VS84dSmIhZ0qL8MmeEkF7SCtqCVnVa8lZ1WfJQ3LffdGumCzsjXKc~_xmgtGmWM5I3vJ7rygMkTgAM9eoQpeEPXRCZ1pG1RGnGk5fYZLtAWdEfcUJ~_qMVbBvLlUOsLSq4HNRqMTuAOEGB6AisBDGBeBZFYlxARmbq~%3BEBYs4FMnFBZZhuBTlA8tlpg1HoAosBtqAzjB~%3BwzmBYMIovGEUOYK8Ko~%3BAFVXH3UcAq1AgXjBILRrmts3Ir8jK4O83kB7pTuzstUKFMtw~_q9~_L1m1gALAwWD~%3BTGnO~_xpNkVTg~%3BEVOSCCbUFo~%3BAD3ZjLbYygLpuRF0BX3J2SiLJ5EJ5T0IWARTUuUKjhEvUoyPWyPfm87AalpOUD6ID1GS0YhRe0cv5jCFkXhQyEf1peKGY~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater

RELIGIOUS – HINDUISM

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146670342664&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146733675991&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146673675997&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146677009330&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146680342663&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146683675996&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146723675992&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146730342658&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766146727009325&set=ms.c.eJxF0lEOBCEIA9AbbYBCkftfbIOO8vvSIqOjSWoYMkVWUn66QUMFbrouSFYnStcFI5hBfOBMNFTpQM9gTMJSpGAxcCp2gesAB~%3BYM4kHuGZCBU8mBU~%3BEPkJ2grRzoRMUk2ENpOnAqa~_BU7uoI7Iq~%3BGdibVuHB3pT3Tht6KOzuYewbo4sOCBzC9WDfWOIea1E7kfZgnUQNnKEcOBU82Iul38VM~_rGhGJCduHdq7gHmMv1O0XQTeMS6ENIfVxpfRcF~_24LYQFeK9UBTtH~_jgVPBwK7kt5hUP5RCTP~_ZNY0d.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater

HANUMAN CHALISA FOR WORLD PEACE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1757628764527788&set=ms.c.eJxF0dsRRCEIA9COdghv~_m9sB~%3BHK7xkSUREWbmACihn4oUGtEGml5Be0qMEoFtTYEbrQHam3Q6o00olIPgAfSLsQFg2stNCl9Z3SAJTYd4qE~_US~_U0L0TNSLiJwJ14VTKhuRieQDnshbjHAiflfn0u6IYCwApZL5oDtAZgsT4Q8kZ6IWZsIXTmm9YyVOxGlhIve2nP1ZHPH2QPY3GOzbFFHdkcgFNU79vqFhIvzABvyBng6WhdNRtDCReCATmW~_wBKmasN27HACq~_N6loSOWdSNh1ItV3ie0ELJId68PwKkmYuIXKPu2XpQLZyJsAUzEyg9yIvUH0TmftQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater

இந்து மதத்தின் பெருமை

6-3-17 7:57:39 PM: ‪+60 13‑343 3120‬: இந்து மதத்தின் பெருமை!!!!!! வேறு எந்த மதத்திலும் இல்லாத ஒரு பெருமை ஹிந்து மதக் கடவுளுக்கு உண்டு . ஏனெனில் கடவுளை எல்லா விதமாகவும்... வழிபடும் தன்மை ஹிந்து மதத்தில் மட்டும் தான்...…