செல்லியல் – SELLIYAL

31/3/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2158882597735734   “தமிழ்க் கணிமை” நிகழ்ச்சியில் செல்லியல் புதிய அம்சங்கள் விளக்கம் பாரிட் புந்தார் – நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை (31 ஜூலை 2016) மாலை மணி 4.00 மணிக்கு பேராக், பாரிட் புந்தார் நகரத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ கிரியான் மண்டபத்தில்…

Tamil Malar

15/3/19 https://www.facebook.com/malarnews/photos/a.986819384855775/991768307694216/?type=3&theater https://www.facebook.com/malarnews/photos/a.986819384855775/991195011084879/?type=3&theater https://www.facebook.com/malarnews/photos/a.986819384855775/991193514418362/?type=3&theater https://www.facebook.com/malarnews/photos/a.986819384855775/986908504846863/?type=3&theater https://www.facebook.com/malarnews/photos/p.986913634846350/986913634846350/?type=1&theater About Suggest Edits PAGE INFO Business details Parking Parking: Street and car park CONTACT DETAILS Call 03-4044 9999 m.me/malarnews http://www.tamilmalar.com.my MORE INFO About "..உண்மையின்…

jeiFM ~ 24/7 Online Radio

  https://www.facebook.com/jeifm/posts/1989343357799766?__xts__%5B0%5D=68.ARCUg6kERi2TeD75u3xWFYJkOsNc4PXr6QPA05Zu0rgbTyXF7o0e3OV2FtV6u9ORdcyFPQ2fg6kTd5_Q58rycjDcbSPFcUQBD9AcWGJg7EhT7m4N1Q_Gp9nHLZvei30NQMi4RwmkSrlg3FUq1gmjUm2D1U5r2B042pfmqXaAUXIROHgzBefXRmxmGc3jcP0zVYw7SIx4DmHNhl5yuM6QX4A8g1Lnts1jb5rNHYoSCPvzFQnoat7UDM9QrN865XKHFKnIpxs5_W0EdNwDb3H6HuTAVzjgA-5uqzccUEdb3f6WE8-m1YPUXLPKSW55WCBPv8iWrXlJQtba5tANvlfH_IhDrA&__tn__=C-R https://www.facebook.com/jeifm/photos/a.117032828364171/1957910664276369/?type=1&theater About Suggest Edits FIND US Bandar Botanic, Klang Klang, Selangor & Chennai, Tamilnadu India Get Directions m.me/jeifm Call 016-218 3808 HOURS Always Open BUSINESS INFO Founded in…

MYiTimes

https://www.facebook.com/MyiTimes/videos/10156501283831740/?hc_ref=ARTl3tcOGnOmTSUz9D_5c6scl5-zx9wB7VR-houeDiT_76h-8Puvyvcmj4GvFOuKYZU&fref=gs&dti=954977941223072&hc_location=group   https://www.facebook.com/OhMyIndian/videos/1854970214516597/ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761432437480754&set=ms.c.eJxNztuNxDAMQ9GOFqSedP~_NLSLH8fweXNFmF5MsQSiW~%3B3FDqKNNsQ5wDbQuBH1l5IVnw2gf7I2~_G9ondQCcYv3AFN8~%3BoCkW68IU~_inm2cQH2Cc9EG7hHUJnDNCQAUVa7wLZUFCxsl4oRSfl9AtTCBegZMXZqKigEtQBx2zUKRwOpcH0gT1FrbzwbHjZC8SMZr4noaxOLgZfqO4H3PAP5~_9cbQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater Hi friends, if you have any thoughts to share for the betterment of our community on live online tv show pls WhatsApp me. For more info…