பரமேஸ்வரா – PARAMESWARA

15/2/18 https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1930548373626001 பரமேஸ்வரா - மூலச் சான்றுகள் ============================ (மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன்) (தமிழ் மலர் - 15.02.2018) பரமேஸ்வராவைப் பற்றி நான்கு மூலச் சான்றுகள் உள்ளன. 1. போர்த்துகீசிய வரலாற்று ஆசிரியர் கோர்டின்ஹோ ஏரடியா (Gordinho D'Eredia) 2. போர்த்துகீசிய வரலாற்று…