HYO KEDAH STATE

24/3/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2155384884752172 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2155385134752147 10/2/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2130958293861498 31/12/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2106210073002987 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2106209703003024 10/12/18 https://www.facebook.com/hyokdhstate/photos/a.1770847953237157/2218588288463119/?type=3&theater 04/12/18 https://www.facebook.com/hyokdhstate/posts/2213815288940419?__xts__%5B0%5D=68.ARALJIY5C3xYiDCIlNHj1nNgRpr6sOLd6OIG9dH6RzjPkqtyOETVdVib5-o5muRglfL0ucWsXGZ7Ege4V7My_qQIBoh9UYQfvHh3UyKlXt7NolDZ9DQNdC_1Q5RdPbarsgQl_kQ5wQeTq5Nao1THGFIbEIQq-iC0AptJWgkjFPj6h9qTsj08XPxwEr2uYCQF0CadEXZHV9c8NtWO8hzTw7Tb694jTbWlggeUu8PTtWUU7I5OgeHG5TyZ3X5GOaQF9mThBwwlXbKlkaw_1kptapOoMdE0-A_Bhx3aAOOlog4JtcLA6O9xGuYOwtD2P26UftYNbQQGqWNgO9QDTjtLO1Jd260&__tn__=C-R https://www.facebook.com/hyokdhstate/photos/a.1768163303505622.1073741838.1753360151652604/1768163243505628/?type=3&theater Continue reading "HYO KEDAH STATE"

கெடா இந்தியர்கள் வரலாறு – HISTORY OF KEDAH INDIANS

https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2083486958608632 கெடா இந்தியர்கள் வரலாறு - 1 மலாக்காவைப் பரமேஸ்வரா தோற்றுவித்தார். அது உண்மை. அவருடைய காலத்தில் இருந்து தான் மலாக்காவின் வரலாறு தொடங்குகிறது. அதுவும் உண்மை. ஆனால் அந்தக் காலக் கட்டத்தில் இருந்து தான் மலாயாவின் வரலாறு தொடங்குகிறது என்பது…