# சோமாலியா தமிழர்கள் #

https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1832368466777326 # சோமாலியா தமிழர்கள் # இன்றைய 16.11.2017 தமிழ்மலர் ========================== ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தின் வடக்குப் பகுதியில் ஒரு நாடு. அதன் பெயர் சோமாலியா. முன்பு காலத்தில் பணவசதி படைத்த நாடு. மனித நாகரிகம் பார்த்த நாடு. இப்போதைக்கு அப்படி இல்லை.…

கிளந்தான்: பான் பான் இந்தியப் பேரரசு

https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1837030229644483 கிளந்தான்: பான் பான் இந்தியப் பேரரசு =================================== மலாயாவின் வரலாறு பரமேஸ்வரா காலத்தில் தொடங்கி முகமட் ஷா காலத்தில் முடியவில்லை. சீனத்து இளவரசி ஹங் லீ போ காலத்தில் தொடங்கி மன்சூர் ஷா காலத்தில் முடியவில்லை. மலையூர் மலாயா காலத்தில்…

10-mathematical-inventions-in-ancient-india-that-changed-the-world

https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1832966966993967 https://detechter.com/10-mathematical-inventions-in-ancient-india-that-changed-the-world/?utm_content=buffer2182a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#.Wcatws11on4.buffer 10 Mathematical inventions in ancient India that changed the world Mathematics is the science that deals with the logic of shape, quantity, and arrangement. Math is all around…

பரமேஸ்வரா மண்ணின் மைந்தர் – PARAMESWARA BUMIPUTERA

https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1758101830870657 https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1758108404203333 https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1758118364202337 https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1758133344200839 https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1759902657357241   https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1761924683821705 https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1763718866975620

சஞ்சிக்கூலி

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/சஞ்சிக்கூலி?redirect=no சஞ்சிக்கூலி என்பது 19-ஆம் 20-ஆம் நூற்றாண்டுகளில், தென்னிந்தியாவில் இருந்து மலாயாவுக்கு கூலி வேலைகள் செய்ய அழைத்து வரப்பட்ட இந்தியர்களைக் குறிக்கும் ஒரு வழக்குச்சொல் ஆகும். இது சஞ்சி(மலாய்: Janji) எனும் மலாய்ச் சொல்லில் இருந்து உருவானது. தமிழில் ஒப்பந்தம் என்று பொருள்படும். புலம்பெயர் தமிழர் Tamil diaspora மொத்த மக்கள்தொகை ( புலம்பெயர்…