உலக விஞ்ஞானிகளையே வியக்கவைத்த தமிழர்கள் : இன்று வரை விளங்காத மர்மம்..,*🔥

👉🏼தமிழன் என்ன கண்டுபிடிச்சான் என்று பலரும் கேட்டு கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இதோ தமிழனுடைய கண்டுபிடிப்புகளின், சாதனை பட்டியல்கள்….😇 *🕍தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயில்* கற்களே கிடைக்காத காவேரி சமவெளி பகுதியில் 66 மீட்டர் உயரம், 15 தளங்கள் கொண்ட தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கற்கோயிலை…

KOTA GELANGGI

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476225690&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476425695&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476625700&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477025710&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477585724&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477465721&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229478105737&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477865731&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater

TAMIL – HISTORY

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780659128891418&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater

TAMIL KING – HISTORY

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780659132224751&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780660945557903&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://en.wikipedia.org/wiki/Harishchandragad https://www.flickr.com/photos/140741857@N06/34854858821/in/dateposted/

Architectures – History

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766400813650583&set=ms.c.eJxNlNkNxDAIBTtacR~%3B9N7YCbJPfEfMMOA66mQASAKMT4g8HYFoGh8cCNgUVvQAG6Ad0BtED0RmRB0BGK2YLWmF~_QEtJoAWjbIaOshkyymZIKw4XREzFywjsiuAFHaqrQCvoC0aRBaPcjYFxVRh8QFdYPEAdyrpglDet4VS84dSmIhZ0qL8MmeEkF7SCtqCVnVa8lZ1WfJQ3LffdGumCzsjXKc~_xmgtGmWM5I3vJ7rygMkTgAM9eoQpeEPXRCZ1pG1RGnGk5fYZLtAWdEfcUJ~_qMVbBvLlUOsLSq4HNRqMTuAOEGB6AisBDGBeBZFYlxARmbq~%3BEBYs4FMnFBZZhuBTlA8tlpg1HoAosBtqAzjB~%3BwzmBYMIovGEUOYK8Ko~%3BAFVXH3UcAq1AgXjBILRrmts3Ir8jK4O83kB7pTuzstUKFMtw~_q9~_L1m1gALAwWD~%3BTGnO~_xpNkVTg~%3BEVOSCCbUFo~%3BAD3ZjLbYygLpuRF0BX3J2SiLJ5EJ5T0IWARTUuUKjhEvUoyPWyPfm87AalpOUD6ID1GS0YhRe0cv5jCFkXhQyEf1peKGY~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater