வல்லினம் – Vallinam

எதிர்வினை மன்னர் மன்னனுக்கு ஒரு திறந்த மடல். by நவீன் மனோகரன் • May 5, 2017 • 1 Comment   மதிப்பிற்குறிய மன்னர் மன்னன் அவர்களுக்கு. தங்கள் மீது எனக்கு பெரும் மரியாதை உண்டு. தாங்கள் பல ஆசிரியர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர். அவ்வகையில் உங்களைப்…

BOOK LAUNCHING

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1752009235089741&set=ms.c.eJxF09kNxDAIBNCOVtwM~%3BTe2wsTm94kB7DicLiQGcgIY9uMBzgaxHGBAGxK8wOluhgvKDU50gaQjCPmA4ZwebPHAYCJgXXBCGWhhIvmADvjdg7OmBxamhy9M5O2RmEh9QJCuEHtgfKDoAXWk~%3BNuDSnt1pdAL0hdUad9iBPWu4Hv8hq6A1AWpqcDCqVBf6D2cXg~%3BBRLYHJvLdKfV3M9H35Rq6ovj7thSzur7VQ82piJQuzBR9U6KndEUs9GJJr4fkieT2yIncPSy5K1xioSu4dKGbIugBTWR70ETuWczOc0DdWzc9d~_p~_79TorC4eCx0peWPprO5FCxPJhYncsToPpubBcGX2S5UQxAeR7lRSuBVhfeuhfsYyKHpTU51NB5yZSHyBMyNKHmAitTCR~_EBDG5R4oXtU4IF0j1BfmMhMSQWzMwe~_TQ9wQl3oA~_8rhEJuhSH7z3WeirCo4iwJlQeAeUnVgrN4RVwI6gqdBzPgLEFkC6dp8gWvieCCDMQFBzqSphfSu8LkLuauB~_xOMWiPZfBC94DdppbnLM61MJFYOBHXB3kiQgsTuadlO6d1sQXOUi7~_AwrRI7I~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater