வல்லினம் – Vallinam

வல்லினத்தின் 9-ஆவது இலக்கிய விழா! Wednesday, Sep 13, 2017 6:03 pm சிறப்புக் கட்டுரைகள் 2 comments கடந்த ஒவ்வொரு ஆண்டைப் போலவே இவ்வாண்டும் வல்லினம் கலை இலக்கிய விழாவினை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இவ்வாண்டு 100 -ஆவது வல்லினம் இதழை…

BOOK LAUNCHING

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1752009235089741&set=ms.c.eJxF09kNxDAIBNCOVtwM~%3BTe2wsTm94kB7DicLiQGcgIY9uMBzgaxHGBAGxK8wOluhgvKDU50gaQjCPmA4ZwebPHAYCJgXXBCGWhhIvmADvjdg7OmBxamhy9M5O2RmEh9QJCuEHtgfKDoAXWk~%3BNuDSnt1pdAL0hdUad9iBPWu4Hv8hq6A1AWpqcDCqVBf6D2cXg~%3BBRLYHJvLdKfV3M9H35Rq6ovj7thSzur7VQ82piJQuzBR9U6KndEUs9GJJr4fkieT2yIncPSy5K1xioSu4dKGbIugBTWR70ETuWczOc0DdWzc9d~_p~_79TorC4eCx0peWPprO5FCxPJhYncsToPpubBcGX2S5UQxAeR7lRSuBVhfeuhfsYyKHpTU51NB5yZSHyBMyNKHmAitTCR~_EBDG5R4oXtU4IF0j1BfmMhMSQWzMwe~_TQ9wQl3oA~_8rhEJuhSH7z3WeirCo4iwJlQeAeUnVgrN4RVwI6gqdBzPgLEFkC6dp8gWvieCCDMQFBzqSphfSu8LkLuauB~_xOMWiPZfBC94DdppbnLM61MJFYOBHXB3kiQgsTuadlO6d1sQXOUi7~_AwrRI7I~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater