வல்லினம் – Vallinam

19/1/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117443005213027 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117434705213857 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117434431880551 18/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2080224948934833 வல்லினத்தின் 9-ஆவது இலக்கிய விழா! Wednesday, Sep 13, 2017 6:03 pm சிறப்புக் கட்டுரைகள் 2 comments கடந்த ஒவ்வொரு ஆண்டைப் போலவே இவ்வாண்டும் வல்லினம் கலை இலக்கிய விழாவினை ஏற்பாடு…

Muthamizh Padippagam – முத்தமிழ்ப் படிப்பகம்

14/12/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2096113140679347&set=pcb.2096113337345994&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832360040387993&set=pcb.1832360170387980&type=3&theater 5/12/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2090273594596635&set=pcb.2090273731263288&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807063172917680&set=pcb.1807063256251005&type=3&theater https://www.flickr.com/photos/140741857@N06/24770478323/in/photostream/

சித்தர்கள் நூல்கள்

சித்தர்கள் நூல்கள் 1. அகத்தியர் இயற்றிய நூல்கள் அகத்தியர் பன்னிருகாண்டம் அகத்தியர் வெண்பா, அகத்தியர் வைத்தியக் கொம்மி, அகத்தியர் வைத்திய ரத்னாகரம், அகத்தியர் வைத்தியக் கண்ணாடி, அகத்தியர் வைத்தியம் 1500, அகத்தியர் வைத்தியம் 4600, அகத்தியர் செந்தூரன் 300, அகத்தியர் மணி…

BOOK LAUNCHING

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1752009235089741&set=ms.c.eJxF09kNxDAIBNCOVtwM~%3BTe2wsTm94kB7DicLiQGcgIY9uMBzgaxHGBAGxK8wOluhgvKDU50gaQjCPmA4ZwebPHAYCJgXXBCGWhhIvmADvjdg7OmBxamhy9M5O2RmEh9QJCuEHtgfKDoAXWk~%3BNuDSnt1pdAL0hdUad9iBPWu4Hv8hq6A1AWpqcDCqVBf6D2cXg~%3BBRLYHJvLdKfV3M9H35Rq6ovj7thSzur7VQ82piJQuzBR9U6KndEUs9GJJr4fkieT2yIncPSy5K1xioSu4dKGbIugBTWR70ETuWczOc0DdWzc9d~_p~_79TorC4eCx0peWPprO5FCxPJhYncsToPpubBcGX2S5UQxAeR7lRSuBVhfeuhfsYyKHpTU51NB5yZSHyBMyNKHmAitTCR~_EBDG5R4oXtU4IF0j1BfmMhMSQWzMwe~_TQ9wQl3oA~_8rhEJuhSH7z3WeirCo4iwJlQeAeUnVgrN4RVwI6gqdBzPgLEFkC6dp8gWvieCCDMQFBzqSphfSu8LkLuauB~_xOMWiPZfBC94DdppbnLM61MJFYOBHXB3kiQgsTuadlO6d1sQXOUi7~_AwrRI7I~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater