சஞ்சிக்கூலி

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/சஞ்சிக்கூலி?redirect=no சஞ்சிக்கூலி என்பது 19-ஆம் 20-ஆம் நூற்றாண்டுகளில், தென்னிந்தியாவில் இருந்து மலாயாவுக்கு கூலி வேலைகள் செய்ய அழைத்து வரப்பட்ட இந்தியர்களைக் குறிக்கும் ஒரு வழக்குச்சொல் ஆகும். இது சஞ்சி(மலாய்: Janji) எனும் மலாய்ச் சொல்லில் இருந்து உருவானது. தமிழில் ஒப்பந்தம் என்று பொருள்படும். புலம்பெயர் தமிழர் Tamil diaspora மொத்த மக்கள்தொகை ( புலம்பெயர்…

THIRUVALLUVAR STATUE – ISSUE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1820997851524212&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1959967784250326&set=pcb.1959967800916991&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1819223851701612&set=pcb.1819223888368275&type=3&theater http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/08/22/no-malice-intended-in-covering-up-statue-says-negeri-mb/   No malice intended in covering up statue, says Negeri MB Predeep Nambiar | August 22, 2017 Mohamad Hasan says it was done out of respect…