சிவாயநம என்போம்

#சிவாயநம என்போம். ஒருமுறை நாரதர் பிரம்மாவிடம் சென்றார். “”தந்தையே! சிவநாமங்களில் உயர்ந்தது “சிவாயநம’ என்கிறார்கள். இதன் பொருளை எனக்கு எடுத்துரையுங்கள்,” என்றார். பிரம்மா அவரிடம்,””மகனே! அதோ! அந்த மலத்தில் அமர்ந்துள்ள பூச்சியிடம் போய் அதைக்கேள்,” என்றார். நாரதரும் அப்படியே கேட்டார். இதைக் கேட்டதோ…

பரமேஸ்வரா – PARAMESWARA

  https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1930548373626001 பரமேஸ்வரா - மூலச் சான்றுகள் ============================ (மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன்) (தமிழ் மலர் - 15.02.2018) பரமேஸ்வராவைப் பற்றி நான்கு மூலச் சான்றுகள் உள்ளன. 1. போர்த்துகீசிய வரலாற்று ஆசிரியர் கோர்டின்ஹோ ஏரடியா (Gordinho D'Eredia) 2. போர்த்துகீசிய வரலாற்று…

SELANGOR STATE GOVERMENT

07/02/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1745209255600405&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901407233856&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901313900532&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901283900535&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901373900526&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644672278987437&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1605896542865011&set=pcb.1605896629531669&type=3&theater https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmyinfozon%2Fposts%2F1849693428654654&width=500 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1564764850311514&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1529683900486276&set=pcb.1529684253819574&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1794084487548882&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790602104563787&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790605531230111&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780681758889155&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780677655556232&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater  

PERSATUAN KEBAJIKAN MASYARAKAT RAWANG SELANGOR

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1438540356271996&set=a.254724354653608.59318.100003481361546&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1234373170026741&set=a.114521122011957.17164.100003622102188&type=3&theater Facebook: https://www.facebook.com/PKMRS Web: http://pertubuhankmrs.blogspot.com/ Mr. Rick Nyana Segour Secretary Pertubuhan Kebajikan Mesra Rawang Selangor 016-6951272, 03-6091 0544

சனாதன தர்மம் – உள்ளது உள்ளபடி

https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1886475468309783 சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் *சனாதன தர்மம் - உள்ளது உள்ளபடி... பாகம் 19* *"வேத கால வாழ்வியல் தர்மம்" - பாடம் 4* பொதுவாக ஆரியர்களின் பண்டையகால வாழ்க்கை முறையை சற்று உன்னிப்பாக கவனித்தால், அவர்கள் நிரந்தரமாக ஒரே இடத்தில்…

SERENDAH TAMIL SCHOOL ISSUE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1884594531831210&set=pcb.1884594585164538&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939513496712&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater https://flic.kr/p/WrdEVp https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780667052223959&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780667048890626&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater