3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காதலர் தினம் கொண்டாடிய தமிழன்… அதுக்கு பேரு காமவேள் விழவு!

3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காதலர் தினம் கொண்டாடிய தமிழன்... அதுக்கு பேரு காமவேள் விழவு! ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கிவிட்டாலே அனைவரின் மனதிலும் வழக்கத்தைவிடவும் கூடுதலாக, காதல் பெருக்கெடுத்து ஓடத் தொடங்கிவிடுகிறது. ஆனால் சில தமிழ் கோட்பாட்டாளர் இது நம்முடைய விழா…

சிவாயநம என்போம்

#சிவாயநம என்போம். ஒருமுறை நாரதர் பிரம்மாவிடம் சென்றார். “”தந்தையே! சிவநாமங்களில் உயர்ந்தது “சிவாயநம’ என்கிறார்கள். இதன் பொருளை எனக்கு எடுத்துரையுங்கள்,” என்றார். பிரம்மா அவரிடம்,””மகனே! அதோ! அந்த மலத்தில் அமர்ந்துள்ள பூச்சியிடம் போய் அதைக்கேள்,” என்றார். நாரதரும் அப்படியே கேட்டார். இதைக் கேட்டதோ…

பரமேஸ்வரா – PARAMESWARA

  https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1930548373626001 பரமேஸ்வரா - மூலச் சான்றுகள் ============================ (மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன்) (தமிழ் மலர் - 15.02.2018) பரமேஸ்வராவைப் பற்றி நான்கு மூலச் சான்றுகள் உள்ளன. 1. போர்த்துகீசிய வரலாற்று ஆசிரியர் கோர்டின்ஹோ ஏரடியா (Gordinho D'Eredia) 2. போர்த்துகீசிய வரலாற்று…

SELANGOR STATE GOVERMENT

07/02/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1745209255600405&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901407233856&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901313900532&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901283900535&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901373900526&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644672278987437&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1605896542865011&set=pcb.1605896629531669&type=3&theater https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmyinfozon%2Fposts%2F1849693428654654&width=500 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1564764850311514&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1529683900486276&set=pcb.1529684253819574&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1794084487548882&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790602104563787&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790605531230111&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780681758889155&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780677655556232&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater