நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள்

மலேசியாவில் நடைபெற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள் : 1. WhatsApp - புலனம் 2. youtube - வலையொளி 3. Instagram - படவரி  4. WeChat - அளாவி 5.Messanger - பற்றியம் 6.Twtter…

இந்து சமயத்திற்கு ஏன் இத்துணை துயரங்கள்

http://imvickraman.blogspot.com.br/2017/09/blog-post_13.html?m=1 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1827576280866369 September 13, 2017 இந்து சமயத்திற்கு ஏன் இத்துணை துயரங்கள் சமீபத்தில் வளைத்தளங்களில் அடியேன் கண்டு அதிர்ச்சியுற்ற சம்பவம் ஒன்றை இங்கு பகிர்கிறேன். பக்தியேன்ற பெயரில் பலரும் பல விதமாக தங்களின் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தி வந்தாலும் அவற்றில்…

MALAYSIA HINDU SANGAM – SEBERANG JAYA LOCAL COUNCIL

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1826675997623064&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1699689583655040&set=ms.c.eJxFkscNRDEIRDtakUP~%3BjS3gb3Oy9DQzJKNlWqQGmyoI~%3BLCBGWEBZ~%3BcPKFoDCboAdEDyAYgBwJQSeoHnvEoPVIZR0AcgzdtiGRdohRqD8APzcsAFIqNQ~_UAEN0DUBR3qt9MC1K9IXuA0FrIBmkwBzMjsD3i9NZB8gOIo~%3BCrIa0EmTg9ojMX5ARqF3CrEx2LXUnFtwZQFrQjDBV1WKS7AyYjwBaPQl4HQoUS44Fg2A45FPwA5w~_lrrIZoS42wYBRJF9hMS8YLxsKw4FheqPmxyIJjuZ2CzCxGTyFwwOuDczK2D9ZRbFmWo~%3BAFU2XLshzLK1vDjuUsiFjrcl63~%3By43oHbotfsHsA~%3Bj37ekipRW0He5BnO6pFjQoZq64FjoD~%3BWVuL4~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater