Malaysian Indian Congress (MIC)

https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1858424554448208 "ஆலய சீரமைப்புகளைத் திட்டமிட்டு செயல்படுத்துங்கள்" - டாக்டர் சுப்ரா வேண்டுகோள் இந்நாட்டில் கட்டுமானப் பணிகளுக்கான செலவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், புதிய ஆலயங்களை நிர்மாணிக்கவும், பழைய ஆலயங்களை சீரமைக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளவர்கள் அதற்கான பணியைத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் தங்களது நிதி நிலை…

SELANGOR STATE GOVERMENT

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1605896542865011&set=pcb.1605896629531669&type=3&theater https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmyinfozon%2Fposts%2F1849693428654654&width=500 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1564764850311514&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1529683900486276&set=pcb.1529684253819574&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1794084487548882&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790602104563787&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790605531230111&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780681758889155&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780677655556232&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater

Kedah Magalir Mic (கெடா ம.இ.கா மகளிர் பகுதி)

28/7/2017(3pm) Mesyuarat Perwakilan Wanita MIC KBB. Mesyuarat Wanita MIC KBB dirasmikan oleh Pn.Kalaiyarasi Krishnan. #mickedah #wanitamicmerbok https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1514807041914057&set=pcb.579424295781127&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1514807145247380&set=pcb.579424295781127&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534430296947194&set=pcb.534430480280509&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=117362628653965&set=a.116185195438375.1073741826.100011406849096&type=3&theater