நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள்

மலேசியாவில் நடைபெற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள் : 1. WhatsApp - புலனம் 2. youtube - வலையொளி 3. Instagram - படவரி  4. WeChat - அளாவி 5.Messanger - பற்றியம் 6.Twtter…

வல்லினம் – Vallinam

வல்லினத்தின் 9-ஆவது இலக்கிய விழா! Wednesday, Sep 13, 2017 6:03 pm சிறப்புக் கட்டுரைகள் 2 comments கடந்த ஒவ்வொரு ஆண்டைப் போலவே இவ்வாண்டும் வல்லினம் கலை இலக்கிய விழாவினை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இவ்வாண்டு 100 -ஆவது வல்லினம் இதழை…

NO DLP IN TAMIL SCHOOLS

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1825575041066493&set=pcb.1825575071066490&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1825310301092967&set=pcb.1825310377759626&type=3&theater A Special Meeting and Press Conference - No to Dual Language Program(DLP)in Tamil Schools. https://www.facebook.com/MotherTongueEducation/photos/pcb.1633230156690266/1633230120023603/?type=3&theater https://www.facebook.com/myinfozon/videos/1815932062030791/ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780662132224451&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1777520185871979&set=ms.c.eJxN09mNBDEIBNCMVtxH~%3BomtgMbM7xNVeNoedHcliCTlUNc~%3BHHBuSFzASAJlpAMNx~%3BR8QDMRA5gxID9QpRb0AGciDzScAO1gIrygfTBHXJAuddrSyP4tbvpAB~%3BKB1FphO6i1CHzQEYcHPBFfkOkIO~_gOnQ5yqAkG~_ibIMq2AWQ400gHwgNTYLB7oRPQDsy41s4PqYP7WGnJtQUx5gAN5UJF4HchIaqI~%3BHVARAvig34fJvo~_C6AmhgypN~_LaoS0cSJ4KadXRB~%3BtY2aELAt7ahcv6tLeCJ~_MFE5IO6VRIU~%3BYGaQJpvivXxkkQofQHrHMLfG0NKNtI6cyygN4gvQFZEtpTqwSTiPpiGjnwPBikMCgJkgacj8aA7NA46QrqAsyX4oCf0bcH~_cYp~_MJFd6zITsRNel~_2e~_9XJsQ9muAcz9wblgyplgoPueKXW1yC211AwkVdqROoBQA~_wI9~_~%3BEslkIvoirA22ETXvjr1KUuu1brtWlSoisp9Qua4hkN8E9a8NwIOOWBxM5HVQTGTPQdwf~_dYSc0WE8R8~_7RV~%3B.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1777520189205312&set=ms.c.eJxN09mNBDEIBNCMVtxH~%3BomtgMbM7xNVeNoedHcliCTlUNc~%3BHHBuSFzASAJlpAMNx~%3BR8QDMRA5gxID9QpRb0AGciDzScAO1gIrygfTBHXJAuddrSyP4tbvpAB~%3BKB1FphO6i1CHzQEYcHPBFfkOkIO~_gOnQ5yqAkG~_ibIMq2AWQ400gHwgNTYLB7oRPQDsy41s4PqYP7WGnJtQUx5gAN5UJF4HchIaqI~%3BHVARAvig34fJvo~_C6AmhgypN~_LaoS0cSJ4KadXRB~%3BtY2aELAt7ahcv6tLeCJ~_MFE5IO6VRIU~%3BYGaQJpvivXxkkQofQHrHMLfG0NKNtI6cyygN4gvQFZEtpTqwSTiPpiGjnwPBikMCgJkgacj8aA7NA46QrqAsyX4oCf0bcH~_cYp~_MJFd6zITsRNel~_2e~_9XJsQ9muAcz9wblgyplgoPueKXW1yC211AwkVdqROoBQA~_wI9~_~%3BEslkIvoirA22ETXvjr1KUuu1brtWlSoisp9Qua4hkN8E9a8NwIOOWBxM5HVQTGTPQdwf~_dYSc0WE8R8~_7RV~%3B.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater

Riverbank Academy

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1621626591205001&set=a.187881554579519.43327.100000730273639&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1547243548643306&set=pcb.1547244738643187&type=3&theater Mahendran Subramaniam added 10 new photos. Yesterday at 1:14pm · Leap Entrepreneurship program in Kedah , Thank you MAICCI and SEDIC Life with Riverbank Academy https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1544247868942874&set=pcb.1544250078942653&type=3&theater Mahendran Subramaniam…

SJK(T) BAGAN SERAI, PERAK

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2018753651690484&set=a.1897427537156430.1073741830.100006676055059&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1900714413494409&set=ms.c.eJxN0MkNAzEMBMGMDN5H~%3BokZHkKkv4VRS7vcRMnaFSWZ5R8GGOkAPWBSazP7AyxSHwgDQhaEOJh6o1JoyC6MAdQPNAF80UbUbRcGsD0iObfsw3xeSgfzceK3AOjeEoXGRcN~%3BDb3~%3B4TmNuAaORN5igL5V0EQw.bps.a.1900713806827803.1073741833.100006676055059&type=3&theater Continue reading "SJK(T) BAGAN SERAI, PERAK"