மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் /MALAYSIAN TAMIL WRITERS ASSOCIATION

  https://www.facebook.com/micinfozone/photos/rpp.123718508094192/297397750726266/?type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1756936154597049&set=pcb.1756936181263713&type=3&theater Continue reading "மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் /MALAYSIAN TAMIL WRITERS ASSOCIATION"

SJK(T) LDG WEST COUNTRY ‘BARAT’, SELANGOR

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1357194367709555&set=pcb.1357199251042400&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284510028311323&set=pcb.1284511958311130&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284510028311323&set=pcb.1284511958311130&type=3&theater Kod dan Nama Sekolah   BBD9461 – SJK(T) LDG WEST COUNTRY ‘BARAT’ Alamat   PETI SURAT 84,, KAJANG   43000 SELANGOR PPD   PPD SEPANG Status  …

NO DLP IN TAMIL SCHOOLS

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780662132224451&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1777520185871979&set=ms.c.eJxN09mNBDEIBNCMVtxH~%3BomtgMbM7xNVeNoedHcliCTlUNc~%3BHHBuSFzASAJlpAMNx~%3BR8QDMRA5gxID9QpRb0AGciDzScAO1gIrygfTBHXJAuddrSyP4tbvpAB~%3BKB1FphO6i1CHzQEYcHPBFfkOkIO~_gOnQ5yqAkG~_ibIMq2AWQ400gHwgNTYLB7oRPQDsy41s4PqYP7WGnJtQUx5gAN5UJF4HchIaqI~%3BHVARAvig34fJvo~_C6AmhgypN~_LaoS0cSJ4KadXRB~%3BtY2aELAt7ahcv6tLeCJ~_MFE5IO6VRIU~%3BYGaQJpvivXxkkQofQHrHMLfG0NKNtI6cyygN4gvQFZEtpTqwSTiPpiGjnwPBikMCgJkgacj8aA7NA46QrqAsyX4oCf0bcH~_cYp~_MJFd6zITsRNel~_2e~_9XJsQ9muAcz9wblgyplgoPueKXW1yC211AwkVdqROoBQA~_wI9~_~%3BEslkIvoirA22ETXvjr1KUuu1brtWlSoisp9Qua4hkN8E9a8NwIOOWBxM5HVQTGTPQdwf~_dYSc0WE8R8~_7RV~%3B.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1777520189205312&set=ms.c.eJxN09mNBDEIBNCMVtxH~%3BomtgMbM7xNVeNoedHcliCTlUNc~%3BHHBuSFzASAJlpAMNx~%3BR8QDMRA5gxID9QpRb0AGciDzScAO1gIrygfTBHXJAuddrSyP4tbvpAB~%3BKB1FphO6i1CHzQEYcHPBFfkOkIO~_gOnQ5yqAkG~_ibIMq2AWQ400gHwgNTYLB7oRPQDsy41s4PqYP7WGnJtQUx5gAN5UJF4HchIaqI~%3BHVARAvig34fJvo~_C6AmhgypN~_LaoS0cSJ4KadXRB~%3BtY2aELAt7ahcv6tLeCJ~_MFE5IO6VRIU~%3BYGaQJpvivXxkkQofQHrHMLfG0NKNtI6cyygN4gvQFZEtpTqwSTiPpiGjnwPBikMCgJkgacj8aA7NA46QrqAsyX4oCf0bcH~_cYp~_MJFd6zITsRNel~_2e~_9XJsQ9muAcz9wblgyplgoPueKXW1yC211AwkVdqROoBQA~_wI9~_~%3BEslkIvoirA22ETXvjr1KUuu1brtWlSoisp9Qua4hkN8E9a8NwIOOWBxM5HVQTGTPQdwf~_dYSc0WE8R8~_7RV~%3B.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater