பரமேஸ்வரா – PARAMESWARA

  https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1930548373626001 பரமேஸ்வரா - மூலச் சான்றுகள் ============================ (மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன்) (தமிழ் மலர் - 15.02.2018) பரமேஸ்வராவைப் பற்றி நான்கு மூலச் சான்றுகள் உள்ளன. 1. போர்த்துகீசிய வரலாற்று ஆசிரியர் கோர்டின்ஹோ ஏரடியா (Gordinho D'Eredia) 2. போர்த்துகீசிய வரலாற்று…

SERENDAH TAMIL SCHOOL ISSUE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1884594531831210&set=pcb.1884594585164538&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939513496712&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater https://flic.kr/p/WrdEVp https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780667052223959&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780667048890626&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater

DLP ISSUE

10/01/2018 https://www.facebook.com/MotherTongueEducation/posts/1762483297098284 04/01/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1879127899044540&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater 03/01/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1878279775796019&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1878278349129495&set=pcb.1878278389129491&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1878278345796162&set=pcb.1878278389129491&type=3&theater 04/12/2017 https://www.facebook.com/MotherTongueEducation/photos/a.1410120715667879.1073741829.1361173223895962/1721056614574286/?type=3&theater 28/11/2017 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1860625724228091 Tamil activist walks 350kmin protest against DLP - Nation | The Star Online A TAMIL activist in Johor…

MIC & ISSUES

06/02/2018 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1895486650741998 6/1/2017 https://www.facebook.com/vskumar.vallakrishnan/posts/146973905961223 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1871037379853592&set=pcb.1871037439853586&type=3&theater https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1864074917216505 03/12/2017 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862768667347130&set=pcb.1862768964013767&type=3&theater   https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1859643007659696 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1848332998790697&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1837758803181450&set=pcb.1837758983181432&type=3&theater மஇகா அதன் கடமையைச் செய்திருந்தால் இந்தியர்களுக்கு ஒரு செயல்திட்டம் தேவையில்லையே மக்கள் கருத்து 'இந்தியர்களுக்காக மஇகா நிறைய செய்திருந்தால் அவர்கள் இன்னும் ஏழைகளாக இருப்பது…

MALAYSIAN INDIAN ISSUES

21/02/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1903909233233073&set=pcb.1903909349899728&type=3&theater 11/01/2018 https://www.facebook.com/427694550654839/photos/pcb.1560421047382178/1560420277382255/?type=3&theater 20/12/2017 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1871791249778205 19/12/17 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1871037373186926&set=pcb.1871037439853586&type=3&theater 12/12/2017 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939343496729&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939403496723&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939520163378&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939630163367&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater 03/12/2017 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862768847347112&set=pcb.1862768964013767&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862768597347137&set=pcb.1862768964013767&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862768667347130&set=pcb.1862768964013767&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862768594013804&set=pcb.1862768964013767&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862768600680470&set=pcb.1862768964013767&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862768590680471&set=pcb.1862768964013767&type=3&theater https://www.facebook.com/tamilargalinmedia/photos/pcb.909101265916121/909101129249468/?type=3&theater https://www.facebook.com/tamilargalinmedia/photos/pcb.909101265916121/909101159249465/?type=3&theater 29/11/2017 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1861250447498952 Najib sings praises of Malaysian Indians…

MALAYSIAN INDIAN BLUEPRINT (MIB)

14/12/2017 https://www.facebook.com/micinfozone/photos/ms.c.eJxFklkOAzEIQ29UsRPuf7GqOE4~;n~_xgw4yXyYi6jHlNfBxcYH0cli329NM54pmXDf5Dv53lnsvu6w8h97LX5dD11~_MA~_~_UEJ7lkOZqM~;sF~_hT7BPtVg5neGZU2xf0N36kd~;~;WyMXOtPzh~;k6buH4T6HekK~;71WwnxTZdp4fcoPvfqrI~_9~;b9l6lT99~_efdXy~_XgPJtfXjbZdefJkGP9~;rjB7BcCv5CRZ8yL7XuGfXP3y~_T7nNX5P2j5cvN97X0yeJ8W6Mzr~;d7p~;gVnLYdF.bps.a.362090110923696.1073741831.123718508094192/362090130923694/?type=3&theater https://www.facebook.com/skdevamany/photos/pcb.1102126113256438/1102125666589816/?type=3&theater Sk Devamany added 8 new photos. 23 hrs ·  Was a panel speaker at the inaugural MIB-SEDIC Town Hall Session organised by MIC Infomation Bureau. I covered the economic side…

MALAYSIAN INDIAN EDUCATION & ISSUES

12/12/17 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939350163395&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater 05/12/2017 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1864079890549341   03/12/2017 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862769287347068&set=pcb.1862769330680397&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862769290680401&set=pcb.1862769330680397&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861900274100636&set=pcb.1861900300767300&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861900277433969&set=pcb.1861900300767300&type=3&theater https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1864073100550020   https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1859093721047958