சித்தர்கள் நூல்கள்

சித்தர்கள் நூல்கள் 1. அகத்தியர் இயற்றிய நூல்கள் அகத்தியர் பன்னிருகாண்டம் அகத்தியர் வெண்பா, அகத்தியர் வைத்தியக் கொம்மி, அகத்தியர் வைத்திய ரத்னாகரம், அகத்தியர் வைத்தியக் கண்ணாடி, அகத்தியர் வைத்தியம் 1500, அகத்தியர் வைத்தியம் 4600, அகத்தியர் செந்தூரன் 300, அகத்தியர் மணி…

Minority Rights Action Party – MIRA

https://www.facebook.com/mirapartyofficial/videos/225668148033049/ https://www.facebook.com/mirapartyofficial/videos/225039731429224/ https://www.facebook.com/mirapartyofficial/photos/a.150210348912163.1073741826.150210225578842/226071987992665/?type=1&theater About Suggest Edits CONTACT INFO Call 0166768080 @mirapartyofficial mirapartyofficial@gmail.com MORE INFO About MIRA is formed to provide political representation within our constitutional framework and Parliamentary Democracy for…

Koperasi Nesa Pelbagai Berhad & ISSUES

14/06/2018       https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960494770907852&set=pcb.1960494824241180&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960494774241185&set=pcb.1960494824241180&type=3&theater 13/06/2018     https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446004146062&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater 11/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741534416509&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater

MALAYSIAN INDIAN ISSUES – 2

16/6/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1962043717419624 13/06/2018 https://www.facebook.com/myinfozon/videos/1961250874165575/ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446007479395&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446097479386&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446094146053&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446010812728&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater 11/6/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1958477581109571 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741617749834&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater

கருத்துள்ள ஒரு குட்டிக் கதை

கருத்துள்ள ஒரு குட்டிக் கதை:- ஒரு ஏழை மனிதன் இருந்தான். அவனிடம் இரண்டே இரண்டு மாடுகள் மட்டும் இருந்தன....!!! அதில் கிடைக்கும் பாலில்தான் அவனது வருமானம்.மனைவி, குழந்தைகளுடன் மிகவும் வறுமையில் வாடினான். ஒரு முறை அந்த ஊருக்கு ஞானி ஒருவர் வந்தார்.…

MALAYSIA HINDU SANGAM & ISSUE

16/6/18 https://www.facebook.com/VNAGAWORLD24/posts/2112606472145915 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1961580127465983 13/6/18 https://www.facebook.com/MyiTimes/videos/10156428111261740/?hc_ref=ARQrTyQ7CbbwwiUgQfkJBM8xF7nEt-wpgaY-w9DVYUhj7XZkbm1NslTZuExabkYvl_Q 12/6/18 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2074992429457200&id=100008393882574 11/6/18 https://www.facebook.com/MyiTimes/videos/10156416891971740/?hc_ref=ARQ3TjOjCSgZDIrDZUCPoPI0IoJgniZfJqf3SJA1_x408waML7VnVzlKyAiGiFPA0XI 10/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741627749833&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater 08/06/16 https://www.facebook.com/1678137702306903/photos/a.1678174905636516.1073741828.1678137702306903/1683674318419908/?type=3&theater 06/06/18 https://www.facebook.com/arunakiri.nathan.1/posts/203904557004778 05/6/18 https://www.facebook.com/MalaysiaHinduSangam/videos/1481450621959941/?hc_ref=ARR6lYffT_bcP5eLwqjysEnbgWI8A_P7EQR2at06AJ-Je7zhFb5b6l8gHqmx7zWev4Q 28/5/18 https://www.facebook.com/VNAGAWORLD24/videos/2084877228252173/ https://www.facebook.com/arunakiri.nathan.1/posts/210921929636374

Persatuan Hindu Universiti Malaya – Hindu Society of University of Malaya (HiSUM) (PHUM)

https://www.facebook.com/hindusocietyunimalaya/posts/1735256426530059 https://www.facebook.com/hindusocietyunimalaya/photos/a.773568512698860.1073741826.773568476032197/1528132707242433/?type=3&theater https://www.facebook.com/hindusocietyunimalaya/photos/a.773568512698860.1073741826.773568476032197/1517377911651246/?type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832344907056173&set=pcb.1832344930389504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832344903722840&set=pcb.1832344930389504&type=3&theater Vanakam. Hindu Society of University of Malaya (HiSUM) and Tamil Language Society of University of Malaya (TLSUM) proudly present Kalaichaaral 2.0, a prestigious charity…