மாந்தநேயர் திராவிடர் கழகம் (Dravidam Malaysia)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807063112917686&set=pcb.1807063256251005&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807063109584353&set=pcb.1807063256251005&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766869303603734&set=ms.c.eJxFz8ERRCEIA9COdiBIMP03tqPi9~_ibBMSLnJUEFRyRP99gpKEMfJArocCDoEVKD06FH4xTiQupA~%3BPBmkHLB3tGfVtynooenEpvoWK9omI0lIqKgtkHWIl5h7ohgiYO31ASzVAV1VBaH3NUf4xwIIiZAxccBiVcDaa5E33~_hp3o8~_myWonKahgzgpBPb3DKIDrxB3~%3BtU0M~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/MotherTongueEducation/photos/a.1364039663609318.1073741827.1361173223895962/1491203980892885/?type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1794999847457346&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facebook: https://www.facebook.com/ptkperiyar Page Info Address jalan seri sentosa 9, 58000 Kuala Lumpur, Malaysia Short Description The modern rationalist. Email ptkperiyar@gmail.com

மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் /MALAYSIAN TAMIL WRITERS ASSOCIATION

  https://www.facebook.com/micinfozone/photos/rpp.123718508094192/297397750726266/?type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1756936154597049&set=pcb.1756936181263713&type=3&theater Continue reading "மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் /MALAYSIAN TAMIL WRITERS ASSOCIATION"